windpark caprice

renewable factory

Windpark Caprice

De ambitie van de Gemeente Lingewaard is om in 2050 klimaatneutraal te zijn en de gemeente voldoet daarmee aan de doelstellingen uit het landelijke Klimaatakkoord. Daarmee wordt bedoeld dat alles wat in de Gemeente Lingewaard gedaan wordt geen negatieve gevolgen heeft voor het klimaat. De energietransitie – de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame vormen van energie – speelt hierin een grote rol. Met het initiatief voor een Windpark Caprice op het terrein van Steenfabriek Huissenswaard langs de Nederrijn wordt een grote bijdrage geleverd aan het behalen van die doelen. Het windpark zal met een totaal vermogen van 10 tot 14 MW en een verwachte stroomproductie van ongeveer 30.000 tot 45.000 MWh per jaar groene stroom gaan leveren voor ruim 10.000 huishoudens en bespaart daarmee 17.000 tot 25.000 ton COper jaar.

het project

Windpark Caprice - renewable factory

Waarom

De noodzaak om de energie-voorziening te vergroenen is groot. Na het Energieakkoord van 2013 zet de Nederlandse overheid met het Klimaatakkoord een cruciale volgende stap in het tegengaan van klimaatverandering en het ver-duurzamen van onze economie. De initiatiefnemers steunen dit met dit lokale project!

Windpark Caprice - renewable factory

Waar

De twee windturbines worden gebouwd op het terrein van Steenfabriek Huissenswaard langs het Pannerdensch kanaal in de Gemeente Lingewaard.

De initiatiefnemers lopen binnen hun sector voorop op het gebied van verduurzaming. Met de twee windturbines dragen ze bij aan de groei van duurzame energie in Nederland. De groene stroom zal lokaal gebruikt worden en omwonenden krijgen de kans om bij te dragen aan en te participeren in dit unieke project.

Windpark Caprice - renewable factory

Publicaties

Lees hier de laatste berichtgeving rondom dit project door Gemeente Lingewaard.

energie om te delen

Windpark Caprice - renewable factory

50% lokaal delen

De juiste keuzes voor dit project proberen we samen te maken, daarnaast willen we ook samen in dit park investeren om een aantrekkelijk rendement te krijgen maar ook om een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap en het gebied. 50% van de verdiensten van het windpark worden gedeeld met de omgeving via een:
  • Obligatielening
  • Vergoeding omwonenden
  • Gemeenschap
  • Omgevingsfonds voor Dorpsraden
Windpark Caprice - renewable factory

Participatie

Wij vinden het zeer belangrijk om omwonenden, inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden goed te betrekken en te informeren. 

Communicatie en participatie zijn daarin cruciaal. Dit wordt Proces- en Projectparticipatie genoemd. Bij Procesparticipatie gaat het om inspraak en communicatie. Bij Projectparticipatie gaat het om profijt door middel van financiële participatie.

zorg voor de leefomgeving

renewable factory

Geluid en slagschaduw

Windturbines maken geluid. In Nederland gelden strenge geluids-normen voor windturbines om omwonenden te beschermen tegen hinder. De normen voor windturbines zijn vergelijkbaar met die voor bijvoorbeeld snelwegen. Voor windturbines gelden echter strengere rekenregels dan voor wegen vanwege het specifieke geluid dat een turbine produceert.

Als de zon op de rotorbladen van een windturbine schijnt, veroorzaakt dat een schaduw op de achtergrond, de zogenaamde slagschaduw. Daarom geldt er in Nederland een strenge norm voor slagschaduw op gevels van woningen.

Windpark Caprice - renewable factory

Ecologie

Een windpark kan gevolgen hebben voor de flora en fauna in de omgeving. Uit onderzoeken blijkt dat de gevolgen beperkt zijn. De windturbines zorgen niet voor blijvende of ernstige verstoring van gebieden of soorten.

renewable factory

Landschap

Windturbines hebben effect op het landschap. De provincie Gelderland probeert daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen door voorwaarden te stellen aan de plaatsing van windturbines. Windturbines worden geplaatst ‘daar waar het waait’, ‘daar waar energie gevraagd wordt’ en ‘daar waar ze aan kunnen sluiten bij grote landschappelijke structuren’.

 

hoe komt het park eruit te zien

renewable factory

Visualisatie

Hoe komt het windpark er straks uit te zien? Om hier een beeld van te geven, hebben de initiatiefnemers enkele visualisaties laten maken. Op de kaart zijn de zichtpunten van de visualisaties te zien.

energie om te delen

Windpark Caprice - renewable factory

Stand van zaken

In de voorgaande jaren zijn de uitvoerige procedures van onderzoeken en besluitvorming doorlopen. Dit heeft er toe geleid dat in september 2022 de herroepelijke vergunning is afgegeven. Vervolgens is  SDE subsidie aangevraagd. In 2023 zal een beroepsprocedure doorlopen worden waarbij naar verwachting de vergunning onherroepelijk wordt.

Windpark Caprice - renewable factory

Wanneer bouwen

Het streven is om in 2025 te bouwen en vervolgens in 2026 operationeel te zijn. Voor een periode van 20 tot 25 jaar zal er dan groene stroom geproduceerd worden.