windpark caprice

Windpark Caprice - renewable factory

Waarom een windpark in de Gemeente Lingewaard?

De noodzaak om de energievoorziening te vergroenen is groot. Na het Energieakkoord van 2013 zet de Nederlandse overheid met het Klimaatakkoord een cruciale volgende stap in het tegengaan van klimaatverandering en het verduurzamen van onze economie. Steenfabriek Huissenswaard en renewable factory willen aan die doelstellingen bijdragen met dit lokaal project. De initiatiefnemers lopen binnen hun sector voorop op het gebied van verduurzaming. Met de twee windturbines dragen ze bij aan de groei van duurzame energie in Nederland. De groene stroom zal lokaal gebruikt worden en omwonenden krijgen de kans om bij te dragen aan dit unieke project.
Windpark Caprice - renewable factory

Ligging

De twee windturbines worden gebouwd op het terrein van Steenfabriek Huissenswaard langs het Pannerdensch kanaal in de gemeente Lingewaard. De turbines sluiten landschappelijk aan op bestaande infrastructuur zoals het Pannerdensch Kanaal, de snelweg A15 en de Betuweroute en markeren de grens van de gemeente.
renewable factory

Windpark Caprice in cijfers

Aantal turbines:
Start bouw:
Ashoogte:
Tiphoogte:
Totaal vermogen:
Stroomproductie:
Is genoeg voor:

Bespaarde CO2:

2
2024
130-170 meter
195-240 meter
10-14 MW
30.000-45.000 MWh per jaar
ruim 10.000 huishoudens

17.000 tot 25.000 ton per jaar

 

Windpark Caprice - renewable factory

Geschiedenis

Al sinds 1825 worden er stenen gebakken op de huidige plek van de fabriek langs het Pannerdensch Kanaal. In die tijd waren er veel steenovens langs de rivier.
Kaart van de regio uit 1850. Steenfabriek Huissenswaard heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en zo ontstond het idee om te onderzoeken of het plaatsen van windturbines op het eigen terrein mogelijk zou zijn. In 2017 ging Steenfabriek Huissenswaard een samenwerking aan met renewable factory om de twee windturbines op het fabrieksterrein te realiseren. In 2017 besloot de gemeente Lingewaard om locaties voor de ontwikkeling van windenergie in de gemeente te onderzoeken. In het Beleidskader Windenergie dat vervolgens werd opgesteld is als voorwaarde voor plaatsing van windturbines opgenomen dat een milieueffectrapportage moet worden uitgevoerd.
Windpark Caprice - renewable factory

Veel gestelde vragen

Om klimaatverandering te bestrijden moet we onze energievoorziening verduurzamen. Dat betekent dat we moeten overstappen op duurzame bronnen van energie, zoals windturbines, zonnepanelen. In Nederland waait het vaak en hard: ideaal voor het opwekken van stroom met windturbines.
In 2017 onderzocht de gemeente Lingewaard mogelijke locaties voor het plaatsen van windturbines, waaruit onder meer de locatie bij de steenfabriek naar voren kwam. De windturbines komen ver van woongebieden te staan en sluiten landschappelijk goed aan op bestaande infrastructuur zoals de Nederrijn, Pannerdensch kanaal, de A15 en de Betuweroute.
De as van de windturbines komt op een hoogte van 130-170 meter. De tiphoogte (het hoogste punt van de rotor) komt tussen 195 en 240 meter te liggen.
Windturbines maken geluid waarvoor in Nederland strenge geluidnormen gelden. Dit geluid is echter enkel in de directe omgeving van de windturbines te horen: meestal valt het geluid van de turbines weg tegen andere bronnen van geluid, zoals het bestaande achtergrondgeluid van wegen, bomen en struiken.
Windturbines kunnen slagschaduw veroorzaken. Voor woningen in de omgeving kan het hinderlijk zijn als de schaduw op de gevel van de woning of in woonruimtes valt. Daarom is er landelijke regelgeving die bewoners tegen slagschaduw beschermt. Per woning mag per jaar maximaal 17 dagen en niet meer dan 20 minuten per dag slagschaduw op de gevel plaatsvinden. In totaal is dat maximaal 5,6 uur per jaar. Om aan deze regel te kunnen voldoen zijn de windturbines voorzien van een slagschaduw stilstand voorziening. Een sensor op de turbine meet of de zon schijnt. Op vooraf geprogrammeerde tijdstippen, die zijn aangepast aan de stand van de zon, zal de windturbine uitgaan als de zon schijnt. Hier kunt u meer lezen over het thema slagschaduw.
Onderzoek dat de initiatiefnemers van het windpark hebben laten uitvoeren toont aan dat de effecten op de natuur zeer beperkt zijn.

In een natuuronderzoek of Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de effecten van het beoogde windpark op vogels en vleermuizen. Hierbij mogen geen significante effecten optreden op de populaties. Normaliter zijn de effecten beperkt. Uit onderzoek is bekend dat van elke 10.000 vogels die sterven door menselijk handelen er één sterft door windenergie. Gif, verkeer, hoogspanningsleidingen huisdieren zoals katten eisen veel meer slachtoffers.

Nederland is over het algemeen zeer geschikt om stroom uit wind op te wekken: het waait hier vaak en hard. Ook in het binnenland, zoals de locatie van Windpark Caprice, staat voldoende wind om een rendabel windpark te exploiteren.

Met de windturbines wordt naar verwachten tussen de 30 en 45 GWh opgewekt, wat gelijk staat aan het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van ruim 10.000 huishoudens.

Windturbines die hoger zijn dan 150 meter moeten verplicht worden uitgerust met deze zogenaamde obstakelverlichting. Dit komt voort uit internationale regelgeving voor de veiligheid van het luchtverkeer.

De huidige moderne windturbines hebben gemiddeld een levensduur van 25 jaar.

De initiatiefnemers zijn verplicht zorg te dragen voor verwijdering van de windturbines aan het einde van hun looptijd. Veel onderdelen en materialen van de turbines kunnen worden hergebruikt.

Dat kan natuurlijk. Hier kunt u de verschillende mogelijkheden om deel te nemen bekijken.

Windpark Caprice - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Lingewaard.