zorg voor de leefomgeving

Landschap

Al sinds halverwege de 19e eeuw is op de huidige locatie een steenfabriek gevestigd. Het landschap van de uiterwaarden heeft sindsdien geen ingrijpende veranderingen ondergaan: het open karakter van het buitendijkse gebied is al die tijd behouden gebleven.

Kaartbeeld uit 1865

Windturbines hebben effect op het landschap. De provincie Gelderland probeert daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen door voorwaarden te stellen aan de plaatsing van windturbines. Zo schrijft provinciaal beleid voor dat bij de plaatsing van windturbines zo veel mogelijk aansluiting moet worden gezocht bij bouw- of infrastructurele werken. Dit uitgangspunt geldt ook voor de twee windturbines op het terrein van de steenfabriek. Het industriële karakter van de windturbines past goed bij de bedrijvigheid van de steenfabriek.

De windturbines kunnen effect hebben op de belevenis van het landschap. Om dit zichtbaar te maken hebben de initiatiefnemers visualisaties van het toekomstige windpark gemaakt. Ook is er in het kader van de milieueffectrapportage een landschappelijke beoordeling opgesteld.

Foto vanaf de Oostkant van Angeren.

Uitgebreide informatie kunt u vinden in de Ruimtelijke onderbouwing en toelichting op de vergunningsaanvraag van Windpark Caprice.

Windpark Caprice - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Lingewaard.