zorg voor de leefomgeving

Landschap

Al sinds halverwege de 19e eeuw is op de huidige locatie een steenfabriek gevestigd. Het landschap van de uiterwaarden heeft sindsdien geen ingrijpende veranderingen ondergaan: het open karakter van het buitendijkse gebied is al die tijd behouden gebleven.

Kaartbeeld uit 1865

Dat windmolens effect hebben op het landschap staat buiten kijf. De provincie Gelderland probeert daar zo goed mogelijk aan tegemoet te komen door voorwaarden te stellen aan de plaatsing van windturbines. Zo schrijft provinciaal beleid voor dat bij de plaatsing van windturbines zo veel mogelijk aansluiting moet worden gezocht bij bouw- of infrastructurele werken. Dit uitgangspunt geldt ook voor de twee windmolens op het terrein van de steenfabriek. Het industriele karakter van de windmolens past goed bij de bedrijvigheid van de steenfabriek.

De windturbines zullen echter lokaal de horizon flink domineren en effect hebben op de beleving van het landschap. Om dit zichtbaar te maken hebben de initiatiefnemers visualisaties van het toekomstige windpark gemaakt. Ook is er in het kader van de milieueffectrapportage een landschappelijke beoordeling opgesteld.

Foto vanaf de Oostkant van Angeren.

renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Lingewaard.