meedoen

Windpark Caprice - renewable factory

50% lokaal delen

Steenfabriek Huissenswaard en renewable factory hebben het initiatief genomen om op het beoogd projectgebied duurzame energie op te gaan wekken. Wij zijn hiermee voornemens een bijdrage te leveren aan de energietransitie, en daarmee de doelen in het kader van de energietransitie van gemeente Lingewaard. De juiste keuzes voor dit project proberen we samen te maken, daarnaast willen we ook samen in dit park investeren om een aantrekkelijk rendement te krijgen maar ook om een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap en het gebied.

Windpark Caprice - renewable factory

Meedoen

Compensatie en participatie

De gemeente Lingewaard en de initiatiefnemers hechten veel waarde aan deelname van de omgeving in de ontwikkeling van het windpark en volgen de richtlijnen van de windsector zoals afgesproken in de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op land van NWEA. De initiatiefnemers realiseren zich dat de mogelijke komst van het windpark impact heeft op de omgeving en proberen deze zo klein mogelijk te houden en daar ook iets voor terug te geven.

 

Klankbordgroep

Op verzoek van de gemeente is een klankbordgroep geformeerd, waarin de wensen en zorgen van omwonenden worden besproken. Ook bestedingen uit het windfonds en financiële participatie worden in de klankbordgroep besproken. De eerste bijeenkomst van de klankbordgroep vond plaats op 24 juni 2019.

Windpark Caprice - renewable factory

Financiële regelingen

50% lokaal delen

Jaarlijks wordt een bedrag ter hoogte van 50% van de windpark verdiensten uitgekeerd aan de gemeenschap van gemeente Lingewaard. Die uitkering wordt verdeeld over (1) omwonenden, (2) omgevingsfonds en (3) Gemeenschapsfonds,  overeenkomstig met het streven van de gemeente naar 50% lokaal delen. Ook worden obligaties uitgegeven. Het omgevingsfonds zal worden verdeeld tussen de drie omliggende dorpsraden, die het geld kunnen gebruiken om naar eigen inzicht aan doelen die de gemeenschap ten goede komen. Het Gemeenschapsfonds kan gebruikt worden voor verbetering ontsluiting, natuur, leefbaarheid en duurzaamheidsprojecten, waarbij regie in handen ligt van gemeente.

 

Vergoedingen direct omwonenden

Voor de direct omwonenden (binnen een straal van 1000m van het windpark) is jaarlijks een bedrag beschikbaar als tegemoetkoming voor mogelijke woongenotderving. Dit bedrag wordt verdeeld via een verdeelsleutel: hoe dichter de woning bij het windpark, hoe hoger het bedrag. Dit bedrag ontvangt u jaarlijks gedurende de looptijd van het windpark (25 jaar) inclusief inflatiecorrectie.

 

Obligatieregeling

Alle inwoners van de gemeente worden in de gelegenheid gesteld om mee te profiteren van het rendement van het windpark. Te zijner tijd  zal hierover op deze site meer informatie te vinden zijn.

 

Planschaderegeling

Met de komst van het windpark kunnen het uitzicht en omgevingskarakteristiek worden aangetast. Hierdoor kan voor uw woning planschade ontstaan in de vorm van een waardedaling. Mocht dit gebeuren dan wordt dit verlies van waarde vergoed, o.b.v. een onafhankelijk taxatie.

 

Erfbeplanting

Conform art. 3.12 van de Activiteitenregeling Milieubeheer dient iedere windturbine voorzien te zijn van een automatische stilstandsvoorziening en mag er maximaal 5 uur en 40 min per jaar slagschaduw optreden op uw woning. Wij gaan nog een stap verder en regelen de slagschaduw terug naar 0 uur per jaar. Dit wordt in de vergunning geborgd. Daarnaast bieden wij u met de zichtregeling de mogelijkheid om in overleg uw erfbeplanting aan te passen op onze kosten. Zo kunt u het zicht op de windturbines beperken. 

Windpark Caprice - renewable factory

Samen bouwen aan een duurzaam Lingewaard